Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στη Προμήθεια και τοποθέτηση σωληνώσεων για την επισκευή υδραυλικού δικτύου κλιματισμού-θέρμανσης στο κτήριο επί της οδού Σταδίου 29 Αθήνα, ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/Τομείς Υγειονομικών ............