ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20/2012 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάθεση της Ταμειακής Διαχείρισης και συναφών με αυτήν υπηρεσιών των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα....... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 14 December 2012 15:11
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20/2012 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάθεση της Ταμειακής Διαχείρισης και συναφών με αυτήν υπηρεσιών των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και τεχνική άποψη προσφορά, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 995.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.»
Last Updated on Friday, 14 December 2012 15:23