Εγκύκλιος για Θέματα εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4152/2013 (Α΄, 107) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4158/2013 (Α΄, 126) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών αρ. Β/7/15877/2914/2013 (Β΄, 1265) (πάγια ρύθμιση) Β/7/15878/2915/2013 (Β΄, 1265)........... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 12 July 2013 08:51
Εγκύκλιος για Θέματα εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4152/2013 (Α΄, 107) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4158/2013 (Α΄, 126) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών αρ. Β/7/15877/2914/2013 (Β΄, 1265) (πάγια ρύθμιση) Β/7/15878/2915/2013 (Β΄, 1265) (ρύθμιση ‘Νέας Αρχής’) Υ.Α.