Ανακοίνωση για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών υλικών, εργασιών ή έργων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών – Τ.Ε.Α.∆. του Print
Written by Giorgos Vovousas   
Tuesday, 17 December 2013 12:51
Ανακοίνωση για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών υλικών, εργασιών ή έργων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών – Τ.Ε.Α.∆. του 
Ε.Τ.Α.Α. για  το έτος 2014 (01/01/2014-31/12/2014) αποτελούμενης από τρία(3) µέλη µε τους αναπληρωτές τους.