Μηνιαία Στοιχεία για την Παρακολούθηση Είσπραξης Καθυστερούμενων και Τρέχουσων Οφειλών (Αύγ. 2014) Print
Written by Κωνσταντίνος Πλιακοστάθης   
Friday, 26 September 2014 11:12

Βάσει   του αρ. πρωτ. 17850/1411/26-5-14   εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας

αναφορικά  με την υποχρέωση ανάρτησης  στην ιστοσελίδα του Ταμείου, των  μηνιαίων  στοιχείων  για  την  παρακολούθηση  είσπραξης καθυστερούμενων και τρεχουσών οφειλών,  σας αποστέλλουμε τους  συνημμένους πίνακες 2,3 & 4, με  τα   στοιχεία  για τον  μήνα  Αύγουστο  2014  καθώς   και  ορθή  επανάληψη για  το μήνα Ιούλιο (Πίνακες 2 ,4  ) και ορθή επανάληψη για τους μήνες Απρίλιο,Μάιο,Ιούνιο και Ιούλιο 2014(πίνακας 3)μετά από την ορθή επανυποβολή  των στοιχείων  από   τις  αρμόδιες    Διευθύνσεις  των  επιμέρους  Τομέων)

- Πίνακας 2

- Πίνακας 3

- Πίνακας 4