Μηνιαία Στοιχεία για την Παρακολούθηση Είσπραξης Καθυστερούμενων και Τρέχουσων Οφειλών (από Απρ. 2014, έως Οκτ. 2014) Print

Βάσει   του αρ. πρωτ. 17850/1411/26-5-14   εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά  με την υποχρέωση ανάρτησης  στην ιστοσελίδα του Ταμείου, των  μηνιαίων  στοιχείων  για  την  παρακολούθηση  είσπραξης καθυστερούμενων και τρεχουσών οφειλών,  σας αποστέλλουμε τους  συνημμένους πίνακες 2,3 & 4 με  τα   στοιχεία  για τον  μήνα  Οκτώβριο 2014  καθώς   και  ορθή  επανάληψη για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2014 (πίνακας 3) μετά από την ορθή επανυποβολή  των στοιχείων  από   τις  αρμόδιες Διευθύνσεις  των  επιμέρους  Τομέων.

- ΠΙΝΑΚΑΣ 2

- ΠΙΝΑΚΑΣ 3

- ΠΙΝΑΚΑΣ 4