ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Print
Written by Σταύρος Βροντής   
Tuesday, 16 December 2014 17:45

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης».

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Τα έγγραφα: των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.:

-   αρ. πρωτ: 84914/04-12-2014 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ:287146/04-12-2014) των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.

-   αρ. πρωτ: 101097/03-12-2014 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 284603/03-12-2014) των Τομέων Υγειονομικών

-   αρ. πρωτ: 46568/03-12-2014 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 287352/04-12-2014) του Τομέα Ασφάλισης Νομικών

-   αρ. πρωτ: 2815/12-12-2014 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ:299664/12-12-2014) των Τομέων Συμβολαιογράφων

-   αρ. πρωτ: 9117/03-12-2014 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 286258/04-12-2014) του Τομέα Πρόνοιας Ε.Δ.Ε.

-   αρ. πρωτ: 298241/11-12-2014 του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών

- αρ.πρωτ: 284784/9151/1/03-12-2014 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 285074/03-12-2014) των Τομέων Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών

- αρ. πρωτ: 294714/2709/1/09-12-2014 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 296828/11-12-2014) του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά

- αρ. πρωτ: 5761/04-12-2014 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 288700/05-12-2014) του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

7. Τα έγγραφα Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με αντικατάσταση μελών που έχουν οριστεί σύμφωνα με το 5ο θέμα της 302/07-08-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

-   αρ. πρωτ: 63159/04-09-2014 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ:297177/11-12-2014) των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.

-   αρ. πρωτ: 75193/04-09-2014 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 192709/05-09-2014) των Τομέων Υγειονομικών

- αρ.πρωτ: 183217/6535/1/29-08-2014 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 187486/29-08-2014) των Τομέων Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών

- αρ. πρωτ: 199896/2207/1/16-09-2014 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ: 199985/16-09-2014) των Τομέων Συμβολαιογράφων

8. Την ανάγκη ανάδειξης μελών, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ  150/Α’/10-07-2007) για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών υλικών, εργασιών ή έργων των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. που αναφέρονται ανωτέρω, για το έτος 2015 (τριμελείς επιτροπές με τους αναπληρωτές τους).

9. Την ανάγκη αντικατάστασης μελών που ορίστηκαν σε επιτροπές, σύμφωνα με την απόφαση επί του 5ου θέματος της 302/07-08-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. για το χρονικό διάστημα από 21/07/2014 έως 20/07/2015 (ΑΔΑ: ΩΖΘ3ΟΡΕ1-ΕΜΚ), λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων τους

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. ανακοινώνει ότι, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14:00 μ.μ. θα πραγματοποιήσει δημόσια κλήρωση:

Α) Για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές παραλαβής προμηθειών υλικών, εργασιών ή έργων για το έτος 2015 (τριμελείς επιτροπές με τους αναπληρωτές τους) για τους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α.:

  1. Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
  2. Υγειονομικών
  3. Ασφάλισης Νομικών
  4. Ασφάλισης Συμβολαιογράφων
  5. Πρόνοιας Ε.Δ.Ε.
  6. Υγείας – Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών
  7. Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών
  8. Υγείας Δικηγόρων Πειραιά
  9. Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

και

Β) Για την αντικατάσταση των μελών των πιο κάτω επιτροπών του Ε.Τ.Α.Α. για το χρονικό διάστημα από 21/07/2014 έως 20/07/2015:

- Λάππα Ελπίδας τακτικού μέλους και Σμαΐλη Μαρίας αναπληρωματικού μέλους της πενταμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του Ε.Τ.Α.Α.

- Μιχαηλίδου Κυριακής, αναπληρωματικού μέλους της πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2522/1997 των τακτικών διαγωνισμών του Ε.Τ.Α.Α.

- Βατή Σιμώνης, αναπληρωματικού μέλους της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 των πρόχειρων διαγωνισμών του Ε.Τ.Α.Α.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 1ος όροφος.

Το κείμενο της ανακοίνωσης θα αναρτηθεί την Τρίτη  16/12/2014 στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., στους Πίνακες Ανακοινώσεων των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ταμείου (www.etaa.gr).

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ

 

Last Updated on Tuesday, 16 December 2014 17:48