Μηνιαία Στοιχεία για την Παρακολούθηση Είσπραξης Οφειλών (Ιαν.2015) Print

Βάσει   του αρ. πρωτ. 17850/1411/26-5-14   εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά  με την υποχρέωση ανάρτησης  στην ιστοσελίδα του Ταμείου, των  μηνιαίων  στοιχείων  για  την  παρακολούθηση  είσπραξης καθυστερούμενων και τρεχουσών οφειλών, σας αποστέλλουμε τους  συνημμένους πίνακες 2,3 & 4 με  τα   στοιχεία  για τον  μήνα  Ιανουάριο 2015 όπως προκύπτουν από τα δηλωθέντα στοιχεία των αρμοδίων Διευθύνσεων των  επιμέρους  Τομέων.

- Πίνακας 2

- Πίνακας 3

- Πίνακας 4