Μηνιαία Στοιχεία για την Παρακολούθηση Είσπραξης Οφειλών (Μάιος 2015) Print

Βάσει   του αρ. πρωτ. 17850/1411/26-5-14   εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας
αναφορικά  με την υποχρέωση ανάρτησης  στην ιστοσελίδα του Ταμείου, των  μηνιαίων 
στοιχείων  για  την  παρακολούθηση  είσπραξης καθυστερούμενων και τρεχουσών οφειλών,
σας αποστέλλουμε τους  συνημμένους πίνακες 2, 3 & 4 για τον μήνα Μάιο όπως προκύπτουν από τα
δηλωθέντα στοιχεία των αρμοδίων Διευθύνσεων των  επιμέρους  Τομέων.

- Πίνακας 2

- Πίνακας 3

- Πίνακας 4