Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους μας [ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ] (παλαιό και νέο ασφαλιστικό) σχετικά με την έκδοση της σχετικής υπουργικής.............. Print
Written by Giorgos Vovousas   

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους μας [ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ]  (παλαιό και νέο ασφαλιστικό) σχετικά με την έκδοση της σχετικής υπουργικής εγκυκλίου υπ.αριθμ: Φ.10043/οικ.32742/811 με θέμα <<Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4331/2015 Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ>>.

Τονίζουμε δε την προσοχή στους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους μας οι οποίοι θα πρέπει να μην έχουν οφειλές προς το ΕΤΑΑ μέχρι την 31/12/2014 ή να βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και να καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του Α εξαμήνου 2015.

Επομένως ,όσοι επιθυμούν να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης και ειδικά για τον διακανονισμό του Ν.4321/2015 η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης διακανονισμού παραμένει μέχρι την 31 Ιουλίου 2015 στις 12.00 μμ,  μέσω του site του ΤΣΜΕΔΕ, ενώ παράλληλα ισχύει η υποβολή αίτησης του εν λόγω διακανονισμού για τους ασφαλισμένους μας με την φυσική τους παρουσία (ή με εξουσιοδότηση σε περίπτωση αδυναμίας του ιδίου) στην κεντρική υπηρεσία ή στα κατά τόπους γραφεία / τμήματα.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ