Μηνιαία Στοιχεία για την Παρακολούθηση Είσπραξης Οφειλών (Ιούλιος 2015-Ορθή Επανάληψη) Print
Thursday, 27 August 2015 12:34

Βάσει   του αρ. πρωτ. 17850/1411/26-5-14   εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά  με την υποχρέωση ανάρτησης  στην ιστοσελίδα του Ταμείου, των  μηνιαίων  στοιχείων για  την  παρακολούθηση  είσπραξης καθυστερούμενων και τρεχουσών οφειλών, σας αποστέλλουμε τους  συνημμένους πίνακες:

•    Πίνακας 2 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για τον μήνα Ιούλιο 2015.
•    Πίνακας 3 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για τον μήνα Ιούλιο 2015.
•    Πίνακας 4 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για τον μήνα Ιούλιο 2015.

όπως προκύπτουν από τα δηλωθέντα στοιχεία των αρμοδίων Διευθύνσεων των  επιμέρους  Τομέων.