Διαδικτυάκη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών στους τομείς της ανεργίας, των οικογενειακών παροχών και της απόσπασης εργαζομένων. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 11 September 2015 13:04

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=el&consultId=16&visib=0&furtherConsult=yes