Μηνιαία Στοιχεία για την Παρακολούθηση Είσπραξης Οφειλών (Οκτ. 2015) Print
Monday, 23 November 2015 12:29

Βάσει   του αρ. πρωτ. 17850/1411/26-5-14   εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά  με την υποχρέωση ανάρτησης  στην ιστοσελίδα του Ταμείου, των  μηνιαίων  στοιχείων για  την  παρακολούθηση  είσπραξης καθυστερούμενων και τρεχουσών οφειλών, σας αποστέλλουμε τους  συνημμένους πίνακες:

•    Πίνακας 2 με τα στοιχεία  για τον μήνα Οκτώβριο 2015.
•    Πίνακας 3 με τα στοιχεία  για τον μήνα Οκτώβριο 2015.
•    Πίνακας 4 με τα στοιχεία  για τον μήνα Οκτώβριο 2015.

όπως προκύπτουν από τα δηλωθέντα στοιχεία των αρμοδίων Διευθύνσεων των  επιμέρους  Τομέων.