Μηνιαία Στοιχεία για την Παρακολούθηση Είσπραξης Οφειλών (Ιαν. 2016) Print

Μηνιαία Στοιχεία για την Παρακολούθηση Είσπραξης Οφειλών (Ιαν. 2016)

Βάσει του αρ. πρωτ. 17850/1411/26-5-14 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά με την υποχρέωση ανάρτησης  στην ιστοσελίδα του Ταμείου, των  μηνιαίων  στοιχείων  για  την  παρακολούθηση  είσπραξης καθυστερούμενων και τρεχουσών οφειλών, σας αποστέλλουμε τους  συνημμένους πίνακες:

•    Πίνακας 2 με τα στοιχεία  για τον μήνα Ιανουάριο 2016.
•    Πίνακας 3 με τα στοιχεία  για τον μήνα Ιανουάριο 2016.
•    Πίνακας 4 με τα στοιχεία  για τον μήνα Ιανουάριο 2016.

όπως προκύπτουν από τα δηλωθέντα στοιχεία των αρμοδίων Διευθύνσεων των  επιμέρους  Τομέων.