Μηνιαία Στοιχεία για την Παρακολούθηση Είσπραξης Οφειλών (Νοέμβριος 2016) Print
Wednesday, 21 December 2016 13:49

Βάσει   του αρ. πρωτ. 17850/1411/26-5-14   εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά  με την υποχρέωση ανάρτησης  στην ιστοσελίδα του Ταμείου, των  μηνιαίων  στοιχείων  για  την  παρακολούθηση  είσπραξης καθυστερούμενων και τρεχουσών οφειλών, σας αποστέλλουμε τους  συνημμένους πίνακες:

•    Πίνακας 2 με τα στοιχεία  για τον μήνα Νοέμβριο 2016.
•    Πίνακας 3 με τα στοιχεία  για τον μήνα Νοέμβριο 2016.
•    Πίνακας 4 με τα στοιχεία  για τον μήνα Νοέμβριο 2016.

όπως προκύπτουν από τα δηλωθέντα στοιχεία των αρμοδίων Διευθύνσεων των  επιμέρους  Τομέων.