Μηνιαία Στοιχεία για την Παρακολούθηση Είσπραξης Οφειλών (Δεκ. 2016) Print
Thursday, 09 February 2017 11:27

Βάσει του αρ. πρωτ. 17850/1411/26-5-14 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά  με την υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Ταμείου, των μηνιαίων στοιχείων για την παρακολούθηση είσπραξης καθυστερούμενων και τρεχουσών οφειλών, σας αποστέλλουμε:

•    Toν Πίνακα 2, για τον μήνα Δεκέμβριο 2016.
•    Τον Πίνακα 3, για τον μήνα Δεκέμβριο 2016.
•    Τον Πίνακα 4, για τον μήνα Δεκέμβριο 2016.

όπως προκύπτουν από τα δηλωθέντα στοιχεία των αρμοδίων Διευθύνσεων των επιμέρους Τομέων του (πρώην) Ε.Τ.Α.Α.