Κλάδοι & Τομείς Print

Οι Κλάδοι και οι Τομείς που αποτελούν το Ε.Τ.Α.Α. παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΛΑΔΟΙ & ΤΟΜΕΙΣ Ε.Τ.Α.Α.
Κλάδοι ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τομείς
Μηχανικών & ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ) ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.
Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νομικών (ΤΑ.Ν) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠΔΘ)
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δικηγόρων Πειραιά (ΤΥΔΠ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δικηγόρων Επαρχιών & Δικαστικών Επιμελητών (ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Προνοίας Εργοληπτών Δημοσιών Έργων (ΤΠΕΔΕ) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Δ.Ε.