Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Νο 02/2013: Για την ανάθεση ελέγχου λογαριασμών και διόρθωσης εγγραφών των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για το χρονικό διάστημα ........ Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 03 July 2013 15:14
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Νο 02/2013: Για την ανάθεση ελέγχου λογαριασμών και διόρθωσης εγγραφών των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 έως 31/12/2012, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.