Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διενέργεια έλεγχου ποιότητας σκυροδέματος, από εξειδικευμένο εργαστήριο στο κτίριο του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ επί της οδού Σωκράτους αρ. 53 στην ΑΘΗΝΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 15.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) και με.......... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Monday, 20 January 2014 13:09
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διενέργεια έλεγχου ποιότητας σκυροδέματος, από εξειδικευμένο εργαστήριο στο κτίριο του  ΕΤΑΑ/ΤΑΝ επί της οδού Σωκράτους αρ. 53 στην ΑΘΗΝΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 15.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)  και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ.