Διόρθωση Πρόσκλησης (2 φωτοτυπικά μηχ. ΤΠΔΑ) Print

ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΡΘΩΣΗ επί της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην προμήθεια δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων που θα εγκατασταθούν στα γραφεία του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 34 στην Αθήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%»