Πρόσκληση (Ετήσια Συντήρηση Πυροσβεστήρων, κτλ) Print

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την  «Ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων, συντήρηση των μονίμων πυροσβεστικών συστημάτων και προμήθεια και εγκατάσταση φορητών πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής των κτιρίων του ΕΤΑΑ στην Αθήνα συνολικού  προϋπολογισμού  7.644,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23% ή 9.402,12  ευρώ με ΦΠΑ 23%» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.