Πρόσκληση - Επαναληπτική Γ' (Πετρελαίου) Print

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες κτηρίων των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α.- προϋπολογισθείσας αξίας 6.200,00€  πλέον Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με τη σύναψη σύμβασης.