Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών) - ΤΣΜΕΔΕ και ΤΑΝ Print

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς, που αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου, για τη κεντρική υπηρεσία και τα περιφερειακά γραφεία των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. καθώς και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 24.570,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α