Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (A’ Επανάληψη) για υποβολή προσφοράς που αφορά στην ανάθεση σε εταιρεία Ραδιοταξί Print
Tuesday, 13 October 2015 09:24

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (A’ Επανάληψη) για υποβολή προσφοράς που αφορά στην ανάθεση  σε εταιρεία Ραδιοταξί της καθημερινής μεταφοράς αξιών (ενσήμων & λοιπών χρεογράφων) συνοδευόμενων από υπάλληλο του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. από τις εγκαταστάσεις του Τομέα επί της οδού Σωκράτους 53 Αθήνα προς το Πρωτοδικείο Αθηνών με διάθεση αυτοκινήτου (taxi) και την επιστροφή του αυθημερόν, για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.300,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.