Διακήρυξη Αρ. 22/2015: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για τη κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της κεντρικής και των... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Sunday, 03 January 2016 19:59

Διακήρυξη Αρ. 22/2015: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για τη κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε., του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, του Τομέα Υγείας Δικηγορών Πειραιά, του Τομέα Υγείας Δικηγορών Θεσσαλονίκης, του Τομέα Υγείας Δικηγορών Επαρχιών, του Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών & του Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημόσιων Έργων του Ε.Τ.Α.Α., προϋπολογισθείσας δαπάνης  33.130,10 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ