ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πετρέλαιο Θέρμανσης Print

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του κτηρίου στην Θεσσαλονίκη όπου στεγάζεται το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας  των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α.- προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι  του ποσού των 9.500,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με τη σύναψη σύμβασης.