Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8/7/2009 Print
Written by Giorgos Vovousas   
Tuesday, 07 December 2010 14:49

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8/7/2009

ΘΕΜΑ : Σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, και κέντρα εκτέλεσης παρακλινικών εξετάσεων.
Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 23/26-3-2009 θέμα 3ο και 33/11-6-2009 Θέμα 4ο αποφάσεις του Δ.Σ. του και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ Α΄58/3.4.08), προσκαλεί προς σύναψη συμβάσεων και συνεργασία τους κάτωθι παρόχους υγείας:

1. Ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια
2. Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης
3. Κέντρα εκτέλεσης παρακλινικών εξετάσεων

Η συνεργασία θα αφορά τους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας σε όλη τη χώρα και ειδικότερα τους ασφαλισμένους των Τομέων Υγείας: α) Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, β) Υγειονομικών, γ) Δικηγόρων Αθηνών, δ) Δικηγόρων Πειραιώς, ε) Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, στ) Δικηγόρων Επαρχιών και ζ) Συμβολαιογράφων

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόκλησης πατήστε την ακόλουθη σύνδεση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Last Updated on Wednesday, 26 January 2011 13:30