Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, των Ενιαίων Υπηρεσιών................... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Tuesday, 05 July 2016 11:14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, των Ενιαίων Υπηρεσιών, του Τομέα Συμβολαιογράφων και των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α., συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.383,01€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.