Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών, που θα αφορούν την προμήθεια 3 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και 3 εκτυπωτών Print
Monday, 21 November 2016 08:43

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών, που θα αφορούν την προμήθεια 3 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και 3 εκτυπωτών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.512,20 € και 1.884,20 € αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη κάλυψη αναγκών διαφόρων Τομέων  του Ε.Τ.Α.Α.