ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Διευκρινίσεις επί της υπ'αρ. πρωτ. 310969/18-11-2016 - ΑΔΑΜ: 16PROC005413960 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην προμήθεια 3 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και 3 εκτυπωτών, για τη κάλυψη αναγκών διαφόρων Τομέων του Ε.Τ.Α.Α Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 25 November 2016 15:27

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Διευκρινίσεις επί της υπ'αρ. πρωτ. 310969/18-11-2016 - ΑΔΑΜ: 16PROC005413960 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην προμήθεια 3 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και 3 εκτυπωτών, για τη κάλυψη αναγκών διαφόρων Τομέων του Ε.Τ.Α.Α