Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου της ταμειακής διαχείρισης και συναφών με αυτήν υπηρεσιών των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. για χρονικό διάστημα από 1/3/2013 μέχρι την κατακύρωση του επαναληπτικού διαγωνισμού....................... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 07 August 2013 09:21
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου της ταμειακής διαχείρισης και συναφών με αυτήν υπηρεσιών των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. για χρονικό διάστημα από 1/3/2013 μέχρι την κατακύρωση του επαναληπτικού διαγωνισμού  στο νέο ανάδοχο και όχι αργότερα από 25/5/2013