ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) Print

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.