ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νo 13/2012 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών και Αντιδραστηρίων για το Μικροβιολογικό - Βιοχημικό Τμήμα του ΕΤΑΑ- ΤΥΔΑ προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Tuesday, 31 July 2012 00:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νo 13/2012 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών και Αντιδραστηρίων για το Μικροβιολογικό - Βιοχημικό Τμήμα του ΕΤΑΑ- ΤΥΔΑ προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Last Updated on Wednesday, 01 August 2012 10:20