Διακήρυξη Αρ. 03/2013, Επαναληπτικός Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Ανάθεση της Ταμειακής Διαχείρισης και συναφών με αυτήν υπηρεσιών των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, με κριτήριο κατακύρωσης την.......... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 01 March 2013 13:16
Διακήρυξη Αρ. 03/2013, Επαναληπτικός Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Ανάθεση της Ταμειακής Διαχείρισης και συναφών με αυτήν υπηρεσιών των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και τεχνική άποψη προσφορά, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 995.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.»