Διακήρυξη αρ. 04/2013, Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την καθαριότητα του κτιρίου του Τομέα Ασφάλισης Νομικών – Τ.Ε.Α.Δ. του Ε.Τ.Α.Α. σε ετήσια βάση,....... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 15 March 2013 13:37
Διακήρυξη αρ. 04/2013, Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την καθαριότητα του κτιρίου του Τομέα Ασφάλισης Νομικών – Τ.Ε.Α.Δ. του Ε.Τ.Α.Α. σε ετήσια βάση, προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.