∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο12/2013: Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια 110.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτιρίων ιδιοκτησίας του ΕΤΑΑ για τη χειμερινή περίοδο 2013-2014................. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 20 November 2013 12:14

Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ  για την προμήθεια 110.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των  κτιρίων ιδιοκτησίας του ΕΤΑΑ για τη χειμερινή περίοδο 2013-2014, προϋπολογισθείσας αξίας 148.500,00 € με το Φ.Π.Α.

Last Updated on Wednesday, 20 November 2013 12:35