Διακήρυξη αρ. 14/2013: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο όποιος Print
Written by Giorgos Vovousas   
Thursday, 05 December 2013 14:54

Διακήρυξη αρ. 14/2013: Πρόχειρος  διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε  ευρώ για  την  ανάδειξη αναδόχου,  ο  όποιος
θα  αναλάβει  το  έργο  της καθαριότητας  σε ετήσια βάση των χωρών στέγασης των κεντρικών υπηρεσιών  του Τομέα  Πρόνοιας Δικηγορών Αθηνών  (Τ.Π.Δ.Α) του Ε.Τ.Α.Α.  επί της οδού  Χαρ. Τρικούπη 34,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 35.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.