Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Αρ. 3 / 2014 που αφορά τον Πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της δικαστικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων (warrants) του E.T.A.A. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Thursday, 27 March 2014 00:00
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Αρ. 3 / 2014 που αφορά τον Πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της δικαστικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων (warrants) του E.T.A.A. σε εξωτερικό νομικό γραφείο με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 50.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Last Updated on Thursday, 27 March 2014 12:46