Πρόχειρος Διαγωνισμός - Warrants του Ε.Τ.Α.Α. Print
Wednesday, 10 June 2015 12:37

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.  8/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS) ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ  ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 60.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.