[Καταληκτική Ημερομηνία: 13/10/2015] Διακήρυξη αρ. 12/2015, Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση της δικαστικής διεκδίκησης αποζημίωσης των τομέων του Ε.Τ.Α.Α. από την υποχρεωτική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης......... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Thursday, 01 October 2015 00:00

Διακήρυξη αρ. 12/2015, Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση της δικαστικής διεκδίκησης αποζημίωσης των τομέων του Ε.Τ.Α.Α. από την υποχρεωτική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του ελληνικού χρέους (PSI) - σε εξωτερικό νομικό γραφείο με κριτήρια κατακύρωσης τη νομική αρτιότητα και την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

 

Last Updated on Tuesday, 27 October 2015 00:34