ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 18 /2015: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια συνολικός 76.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτηρίων ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Α.Α. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Monday, 14 December 2015 16:26

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 18 /2015: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει  την προμήθεια συνολικός 76.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτηρίων ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα για τη χειμερινή περίοδο 2015-2016, προϋπολογισθείσας αξίας 61.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.