ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 19/2015: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου « Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Πλειστηριασμών» Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 16 December 2015 03:30

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου « Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Πλειστηριασμών» του Τομέα Ασφάλισης Νομικών Του Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Last Updated on Wednesday, 16 December 2015 03:32