Διακήρυξη Aρ. 20/2015: Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της συντήρησης-υποστηριξης του πληροφοριακού συστήματος (λογισμικά εφαρμογών) ...... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Διακήρυξη Aρ. 20/2015: Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της συντήρησης-υποστηριξης του πληροφοριακού συστήματος (λογισμικά εφαρμογών) των τομέων υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.