ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS) ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α Print

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS) ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. -ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Τ.Ε.) & ALPHA BANK - ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ  ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 60.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.