ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 9/2016 - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Print
Tuesday, 06 September 2016 14:02

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡ. 9/2016


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ,  ΣΕ ΕΥΡΩ,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  ΤΩΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ, ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΠ, ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 35.000 € ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

Last Updated on Tuesday, 06 September 2016 14:28