ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2016 - ΝΕΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΕΠΙΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΤΣΑΥ) Print
Friday, 30 September 2016 13:55

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ,  ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΕΠΙΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 27-29, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%.