ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 12/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2017.. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 21 October 2016 23:38

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 12/2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 60.000 € ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ.