ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 14/2016 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.ΤΑ.Α. Print
Thursday, 27 October 2016 08:49

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  14/2016 - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.ΤΑ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  150.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.