ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2016-2017 ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ............ Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 25 November 2016 15:27

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15/2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2016-2017 ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 23.516,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% ή 29.159,84€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.