Διακήρυξη αρ. 16/2016: Συνοπτικός συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε ευρώ, για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών για τους τομείς του κλάψου προνοίας του ΕΤΑΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ως 32.258 € πλέον του φπα 24% (40.000€ ...... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Monday, 28 November 2016 08:52

Διακήρυξη αρ. 16/2016: Συνοπτικός συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  σε ευρώ,  για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών για τους τομείς του κλάψου προνοίας του ΕΤΑΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ως 32.258 € πλέον του φπα 24% (40.000€ συμπεριλαμβανόμενου φπα 24%).

Last Updated on Monday, 28 November 2016 08:58